Archive for November, 2020

24
Nov

win mười ác ti

   Posted by: admin    in Mẹo vặt của hiếu râu

C:\Windows\system32>slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
C:\Windows\system32>slmgr /skms kms.digiboy.ir
C:\Windows\system32>slmgr /ato